Nightbird.png
Nightbird_Alt.png

夜莺

Logo_Decepticons.png 霸天虎
Warrior.png 战士

参数


没有情感的夜莺拥有一身强大的忍者武术,她的人工智能在与植入的脑波弹融合后,她的大脑成为了一个超级处理器。

夜莺是汽车人最大的威胁之一,特别是在她的大脑被重新格式化后,她获得了真实情感与思想自由,这让她变得更加致命。

技能


AbilityDecoy.jpg 全息诱饵 - 放置一个分身,瘫痪防御建筑并引诱敌人攻击它,可承受伤害值,无法同时使用多个分身。
★★ ★★★ ★★★★
等级 承受伤害 承受伤害 承受伤害
1 300 430 570
2 350 520 680
3 470 690 910
4 570 830 1090
5 760 1110 1160
6 910 1330 1730
7 1220 1790 2350
8 1460 2130 2810
9 2300 3420 4490
10 3760 5490 7230

参数


★★ ★★★ ★★★★
等级 生命 / 秒伤 生命 / 秒伤 生命 / 秒伤 生命 / 秒伤
1 N/A 907 / 19.8 1190 / 22.9 1480 / 27.0
5 N/A 1020 / 22.2 1340 / 25.8 1660 / 30.4
10 N/A 1180 / 25.8 1550 / 29.9 1930 / 35.3
20 N/A 1900 / 41.4 2500 / 47.9 3100 / 56.6
30 N/A 3040 / 66.4 4010 / 76.9 4970 / 90.9
40 N/A 4890 / 106.5 6430 / 123.4 7980 / 145.8
50 N/A N/A 10300 / 198.0 12800 / 234.0
60 N/A N/A N/A 18200 / 333.6