Scavenger.png
Scavenger_Alt.png

清扫机

Logo_Decepticons.png 霸天虎
Special.png 特殊

简介


强烈想要证明自己的清扫机,认为所有的废物和垃圾都有回收再利用的价值。而他会尽其所能地到处挖掘,找到有价值的东西,来证实这个理论。

他所收集到的东西,几乎都是没有实际利用价值的,这对他的自尊一点帮助都没有。但很偶尔的时候,他还是成功地找到过十分重要的东西,也正因如此,威震天能够继续忍受他。

技能


ArtillerySupport.jpg 火力支援 - 召唤附近的火力支援,10秒内对一个大型区域造成伤害。

等级 伤害 (%)
1 550
2 577.5
3 605
4 632.5
5 660
6 687.5
7 715
8 742.5
9 770
10 797.5

参数


★★ ★★★ ★★★★
等级 生命 / 秒伤 生命 / 秒伤 生命 / 秒伤 生命 / 秒伤
1 382 / 15.4 503 / 17.8 623 / 21.1 744 / 24.3
5 430 / 17.3 566 / 20.1 702 / 23.7 838 / 27.3
10 498 / 20.1 656 / 23.3 814 / 27.5 971 / 31.7
20 800 / 32.2 1050 / 37.3 1300 / 44.1 1550 / 50.9
30 N/A 1690 / 59.9 2090 / 70.8 2500 / 81.6
40 N/A 2710 / 96.1 3360 / 113.5 4010 / 131.0
50 N/A N/A 5390 / 182.2 6440 / 210.2
60 N/A N/A N/A 7690 / 259.8